Người tham lam in english

     
Hỏi xin chỉ món ăn ngày làm sao đủ cho 1 ngày nấy cũng giúp bọn họ không biến hóa người tham lam (I Cô-rinh-tô 6:9, 10).

Bạn đang xem: Người tham lam in english


Đành rằng trong trần thế bạn yêu cầu coi chừng rất nhiều người tham lam hoặc hằn thù kẻo họ ăn uống tươi nuốt sống chúng ta theo nghĩa bóng.
Granted, in the world you have to lớn watch that greedy or hateful people vì not eat you alive figuratively.
7 người rộng lượng đạt được hạnh phúc, trong những lúc những người tham lam sẽ không còn “hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (I Cô-rinh-tô 6:10).
Bạn biết không, chúng ta thường nghe nói rằng chúng ta sống trong thời đại vật chất, với rằng họ đều là những bé người tham lam.
Như Phao-lô cho thấy, một người tham lam là 1 người thờ hình tượng và sẽ không hưởng được Nước Trời (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Ê-phê-sô 5:5).
Trích tự cuốn “Bách khoa trường đoản cú điển Do-thái” (Encyclopaedia Judaica) thì bọn họ xem lũ bà là gần như ngườitham lam, say đắm nghe lóm, lười biếng và ghen tuông tương”.
To quote the Encyclopaedia Judaica, the latter considered women to be “greedy, eavesdroppers, lazy, & jealous.”
Lắm khi gần như người tham lam cung ứng và phân phối những đồ vật mà người ta biết là hoàn toàn có thể làm cho những người tiêu thụ mang bệnh dịch hay chết đi.
It is not unusual for greedy persons to lớn produce & sell products that are known, in one way or another, lớn make others sick or to lớn kill them.

Xem thêm:


Bạn tất cả bị dê diếu là người tham lam, lười biếng, đần dốt hay sang chảnh và kiêu sa chỉ bởi chủng tộc, tuổi tác, giống, dân tộc hay tín ngưỡng của doanh nghiệp không?
Have you been branded as greedy, lazy, stupid, or proud simply because of your race, age, gender, nationality, or religious beliefs?
(Rô-ma 15:4; 1 Cô-rinh-tô 10:11) Thí dụ, hãy coi lời tường thuật về một người tham lam thương hiệu là Ghê-ha-xi, tôi tớ của phòng tiên tri Ê-li-sê.
(Romans 15:4; 1 Corinthians 10:11) For instance, consider the account of greedy Gehazi, the attendant of the prophet Elisha.
Hãy hãy nhờ rằng sứ thiết bị Phao-lô đối chiếu người tham lam ngang hàng với người thờ hình tượng, là bạn không được hưởng Nước Trời.—Ê-phê-sô 5:5; Cô-lô-se 3:5.
Recall that the apostle Paul equates a greedy person with an idolater, who has no nội dung in God’s Kingdom. —Ephesians 5:5; Colossians 3:5.
Do đó, ai đó đã làm báp têm cơ mà còn thực hành sự thờ mẫu như người tham lam thì có thể bị khai trừ khỏi hội thánh tín vật đấng Christ.
(1 Corinthians 6:9, 10; Ephesians 5:5) Hence, baptized individuals who practice idolatry as greedy persons could be disfellowshipped from the Christian congregation.
Về cơ bản, một người tham lam nhằm vật mình khao khát tương khắc lối lưu ý đến và hành động của chính mình đến độ đồ dùng đó trở nên thứ mà người ta tôn thờ.
A covetous person allows the object of his desire khổng lồ dominate his thinking & actions lớn such an extent that it in essence becomes his god.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M