Giải bt hóa 10 nâng cao

     
Bài 17 links cộng hóa trị. Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 Sách giáo khoa hóa học lớp 10 Nâng cao. Lựa chọn định nghĩa đúng duy nhất về link cộng hóa trị; Giải yêu thích sự hình thành link cộng hóa trị

Bài 1: Chọn khái niệm đúng duy nhất về links cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Giải bt hóa 10 nâng cao

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong những số ấy cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. được hình thành vày sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. được sinh ra giữa nhì nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

Chọn D.

Bài 2: tử (CH_4) , thân nguyên tử O và các nguyên tử H vào phân tử (H_2O), thân nguyên tử S và những nguyên tử H vào phân tử (H_2S).

– vào phân tử (CH_4), nguyên tử cacbon bỏ ra 4 electron phần ngoài cùng tạo ra thành 4 cặp electron bình thường với 4 nguyên tử hiđro. Mỗi nguyên tử trong phân tử (CH_4) đều có được cấu hình bền vững của nguyên tử khí hiếm ngay gần nhất: từng nguyên tử hiđro có 2 electron (giống He), còn nguyên tử cacbon có 8 electron lớp ngoài cùng (giống Ne).


– trong phân tử (H_2O), nguyên tử oxi ném ra 2 electron lớp bên ngoài cùng sinh sản thành 2 cặp electron thông thường với 2 nguyên tử hiđro. Mỗi nguyên tử trong phân tử (H_2O) đều có được cấu hình chắc chắn của nguyên tử khí hiếm ngay gần nhất: mỗi nguyên tử hiđro có 2 electron (giống He), còn nguyên tử oxi bao gồm 8 electron lớp bên ngoài cùng (giống Ne).

Xem thêm:

– trong phân tử (H_2S), nguyên tử giữ huỳnh bỏ ra 2 electron lớp ngoài cùng tạo thành 2 cặp electron tầm thường với 2 nguyên tử hiđro. Từng nguyên tử trong phân tử (H_2S) đều đạt được cấu hình chắc chắn của nguyên tử khí hiếm ngay gần nhất: từng nguyên tử hiđro bao gồm 2 electron (giống He), còn nguyên tử lưu giữ huỳnh bao gồm 8 electron phần bên ngoài cùng.

Bài 3: Giải thích hợp sự có mặt cặp electron links giữa nhị nguyên tử N trong phân tử (N_2), thân nguyên tử H và nguyên tử Cl trong phân tử HCl.

– trong phân tử (N_2) , mỗi nguyên tử nitơ chi ra 3 electron lớp ngoài cùng tạo ra thành 3 cặp electron tầm thường giữa hai nguyên tử nitơ. Từng nguyên tử trong phân tử (N_2) đều có được cấu hình bền chắc của nguyên tử khí hiếm ngay gần nhất: mỗi nguyên tử nitơ tất cả 8 electron lớp bên ngoài cùng.

– trong phân tử HCl, nguyên tử clo chi ra 1 electron lớp bên ngoài cùng chế tạo thành 1 cặp electron chung với cùng một nguyên tử hiđro. Mỗi nguyên tử vào phân tử HCl đều đã đạt được cấu hình bền chắc của nguyên tử khí hiếm ngay gần nhất: từng nguyên tử hiđro tất cả 2 electron (giống He), còn nguyên tử clo gồm 8 electron lớp ngoài cùng.


Bài 4: Giải ưa thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ những obitan vào phân tử HCl.

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HCl được hình thành nhờ sự xen đậy giữa obitan 1s của nguyên tử hiđro cùng obitan 3p có 1 electron cô quạnh của nguyên tử clo.

*

Bài 5: Hãy viết công thức electron và công thức kết cấu của các phân tử sau đây:

(H_2,HCl,H_2O,Cl_2,NH_3,CH_4.)

*

Bài 6: X, Y, Z là đều nguyên tố bao gồm số đơn vị điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử các nguyên tố đó.

b) dự đoán kiểu link hóa học hoàn toàn có thể có giữa những cặp X với Y, Y và Z, Z với X.

a) cấu hình electron nguyên tử là:

(eqalign& X,left( Z = 9 ight):,,1s^22s^22p^5 cr& Yleft( Z = 19 ight):,,1s^22s^22p^63s^23p^64s^1 cr& Zleft( Z = 8 ight):,,1s^22s^22p^4 cr )