Kim chỉ nam tiếng anh là gì

     
Là đệ tử Chúa Giê-su, họ xem sự chỉ dẫn khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam cho đời sống mình.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh là gì


Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho các phương thức rõ ràng khôi phục giang sơn lại không hề mang tính dân tộc hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .
Đến thân thập niên 1990 các trường kim chỉ nam không thể giữ kim chỉ nam này nữa mà núm vào đó tập trung vào vấn đề cãi thiện phẩm hóa học giáo dục của các trường.
By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration và instead focused on improdailykhmerpost.comng educational unique of schools.
Phúc âm phục hồi đưa về cho bọn họ kim chỉ nam của kế hoạch niềm hạnh phúc và một động cơ để phát âm và thực hành thực tế tính tự chủ và né tránh sự cám dỗ.
The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness and an incentive lớn understand and exercise self-control & avoid temptation.
Chúng ta không nhất thiết phải nhớ một văn bạn dạng gồm vô số luật pháp lệ để khuyên bảo mọi hành động của mình, do tình yêu thương thương đối với Đức Chúa Trời đã là kim chỉ nam.
We vày not need lớn memorize an extensive code of rules to lớn direct our every act; our love for God guides us.
Chúng ta có phiên bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các buổi họp làm đa dạng mái nhà, mái ấm gia đình và cá nhân, lịch trình thăm dailykhmerpost.comếng giảng dạy làm gần như kim chỉ nam cho cái đó ta.
We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, and personal enrichment meetings; & the dailykhmerpost.comsiting teaching program.
Đầu năm 2000, nhật báo Lausitzer Rundschau tường thuật về một cuộc thăm dò huyết lộ cho biết bao nhiêu người quen thuộc với Mười Điều Răn và cần sử dụng bộ dụng cụ này làm kim chỉ nam vào cuộc sống.

Xem thêm:


Early in the year 2000, the newspaper Lausitzer Rundschau reported on a survey that revealed how many people were familiar with the Ten Commandments và used them as a guideline in life.
Các thành dailykhmerpost.comên cai quản trị của những trường mất học sinh cho những trường có chất lượng cao, tỉ dụ như Bill Miller của trường Trung học Yates đang phàn nàn về sự công dụng như thế của những trường kim chỉ nam.
The members of the administration of schools losing students to higher-performing campuses, such as Bill Miller of Yates High School, complained about the effects.
Dù mỗi lần thay đổi đều triệu tập vào mỗi dòng khác nhau, tuy vậy kim chỉ nam kết nối và chỉ đường cho tất cả chúng đó là mục đích khỏe mạnh của Lego: truyền cảm hứng và trở nên tân tiến nhà tạo ra của tương lai.
While each of these has had a very specific focus, the North Star, linking và guiding all of them, has been Lego"s powerful purpose: inspire and develop the builders of tomorrow.
Khu học tập chánh Houston cung ứng dịch vụ xe cộ buýt trường học cho bất kể học sinh nào học tập trong Khu học chánh Houston hay tham dự một công tác học kim chỉ nam cùng sống phương pháp xa 2 mi (3,2 km) tuyệt xa rộng từ trường học tập (được tính dựa theo lộ chỗ đông người gần nhất) hay đề nghị vượt qua những chướng ngại ngùng vật nguy hại để mang đến trường.
Houston ISD grants school bus transportation to lớn any Houston ISD resident attending his or her zoned school or attending a magnet program who lives 2 mày (3.2 km) or more away from the campus (as measured by the nearest public roads) or must cross treacherous obstacles in order to reach the campus.
(Lu-ca 6:45) tại Nhật Bản, anh Toshiki có tía người bé đang phụng sự Đức Chúa Trời trọn thời gian. Anh đến biết: “Tôi nhiều lần nói với những con về lý do tôi tin khu vực Đức Giê-hô-va—tại sao tôi tin chắc tất cả Đức Chúa Trời, với làm cố nào tay nghề trong cuộc đời khiến cho tôi nhận ra rằng Lời Ngài là chân lý và là kim chỉ nam mang đến đời sống”.
(Luke 6:45) Toshiki, whose three children are full-time ministers in Japan, says: “I told them many times why I came khổng lồ have faith in Jehovah —how I came to lớn believe with all my heart in his existence & how my own experience in life has condailykhmerpost.comnced me that the Bible is true & is the best guide in life.”
2 La bàn là một dụng cụ đối kháng giản, thường có mặt giống mặt đồng hồ thời trang và bên trên đó gồm một kim nam châm chỉ về phía bắc.
2 A compass is a simple instrument, usually just a dial with a magnetic needle that points northward.
Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho các phương thức ví dụ khôi phục giang sơn lại không thể mang tính dân tộc hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M