Ý NGHĨA TÊN NGUYỄN GIA HÂN

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên nguyễn gia hân

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 ba cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban cho ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không hay biết, truất quan thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (trong hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> gia nhập 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia ba 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cấp 9. <加給> gia cấp 10. <加功> gia công 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia giảm 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia quán 17. <加官> gia quan 18. <加增> gia tăng 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tham gia 21. <加油> gia du

Xem thêm: Xem Phim Ỷ Thiên Đồ Lông Ký 2013, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Phim Truyền Hình 2009)

加 có 5 nét, bộ lực: sức mạnh(19)爷 có 6 nét, bộ phụ: cha(88)耶 có 9 nét, bộ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 có 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 có 9 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)枷 có 9 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)家 có 10 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)斜 có 11 nét, bộ đẩu: cái đấu để đong(68)荼 có 11 nét, bộ thảo: cỏ(140)耞 có 11 nét, bộ lỗi: cái cày(127)傢 có 12 nét, bộ nhân: người(9)喒 có 12 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)葭 có 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)瘕 có 14 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)嘉 có 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)諸 có 16 nét, bộ ngôn: nói(149)鹧 có 16 nét, bộ điểu: con chim(196)
Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昕昕 hânxīn(Danh) Rạng đông (lúc mặt trời mới mọc). ◎Như: hân tịch 昕夕 sớm tối.
昕 có 8 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)欣 có 8 nét, bộ khiếm: khiếm khuyết, thiếu vắng(76)掀 có 11 nét, bộ thủ: tay(64)訢 có 11 nét, bộ ngôn: nói(149)焮 có 12 nét, bộ hỏa: lửa(86)