Thông tư 15/2020/tt-byt

     

Tiêu chí xây dựng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp QG

Bộ Y tế vừa phát hành Thông tứ 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu, dung dịch đấu thầu tập trung, thuốc được áp dụng vẻ ngoài đàm phán giá.

Bạn đang xem: Thông tư 15/2020/tt-byt


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 15/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 10 mon 8 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU, DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG, DANHMỤC THUỐC ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN GIÁ

Căn cứ giải pháp Dược số 105/2016/QH13ngày 06 tháng bốn năm 2016;

Căn cứ mức sử dụng Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều củaLuật Đấu thầu về chắt lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số điều với biệnpháp thi hành chính sách dược;

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Quảnlý Dược;

Bộ trưởng bộ Y tế ban hành Thôngtư ban hành Danh mục dung dịch đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mụcthuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Thông tư này luật nguyên tắc,tiêu chí xây dừng và phát hành Danh mục thuốc đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tậptrung cấp cho quốc gia, hạng mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp địa phương, Danh mụcthuốc được áp dụng bề ngoài đàm phán giá (sau đây gọi tắt là các danh mục thuốc).

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tứ số 15/2019/TT-BYT ngày 11 mon 07 năm 2019 của bộ trưởng bộ Y tế quyđịnh đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông bốn số15/2019/TT-BYT).

Điều 2. Nguyên tắc,tiêu chí xây dựng các danh mục thuốc

1. Cơ chế xây dựng những Danh mụcthuốc

a) dung dịch được cấp giấy phép lưu hành hợppháp tại Việt Nam, trừ thuốc lao lý tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều70 lao lý dược;

b) hạng mục thuốc đấu thầu được xây dựngtrên cơ sở các thuốc quan trọng cho nhu yếu sử dụng ở các cơ sở y tế download từ nguồnvốn công ty nước, quỹ bảo đảm y tế, thu nhập từ thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh vàcác nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập;

c) hạng mục thuốc đấu thầu tập trungcấp giang sơn phải bảo vệ khả năng cung ứng thuốc sau thời điểm trúng thầu, không ảnhhưởng thông thường đến cửa hàng sản xuất dung dịch trong nước;

d) danh mục thuốc được áp dụng hìnhthức hiệp thương giá phải đảm bảo hiệu quả tài chính và khuyến khích áp dụng thuốcgeneric với giá cả hợp lý;

đ) Thuốc trong những danh mục được cậpnhật, bổ sung hoặc loại trừ cho phù hợp tình hình thực tiễn và đảm bảo đáp ứng kịpthời thuốc giao hàng cho công tác phòng bệnh, chữa căn bệnh tại các cơ sở y tế.

2. Tiêu chuẩn xây dựng danh mục thuốc đấuthầu

Các sản phẩm thuốc chuyển vào danh mụcthuốc đấu thầu phải thỏa mãn nhu cầu một vào các tiêu chuẩn sau:

a) dung dịch thuộc những danh mục do bộ Y tếban hành bao gồm: hạng mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, dung dịch phóng xạvà chất khắc ghi thuộc phạm vi thanh toán giao dịch của quỹ bảo đảm y tế; hạng mục thuốccổ truyền, thuốc dược liệu thuộc phạm vi giao dịch của quỹ bảo đảm y tế; Danhmục thuốc cần thiết của Việt Nam;

b) Thuốc trong số danh mục là thuốchóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu, dung dịch dược liệu,thuốc truyền thống được trao giấy phép lưu hành hòa hợp pháp trên Việt Nam, trừ dung dịch quy địnhtại Khoản 1 với Khoản 2 Điều 70 công cụ dược;

c) dung dịch được mua để ship hàng công tácđiều trị thường niên tại những cơ sở y tế.

3. Tiêu chí xây dựng danh mục thuốc đấuthầu triệu tập cấp quốc gia

Thuốc được đưa vào hạng mục thuốc đấuthầu triệu tập cấp đất nước phải thỏa mãn nhu cầu một vào các tiêu chí sau đây:

a) thuốc sử dụng cho những chươngtrình, dự án, đơn vị cấp quốc gia;

b) Thuốc đáp ứng tất cả các tiêu chísau: thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cùng không thuộc danh mục thuốc được ápdụng bề ngoài đàm phán giá; Thuốc có tỷ trọng áp dụng lớn về cực hiếm hoặc sốlượng tại những cơ sở y tế trên cả nước; Thuốc vẫn có ít nhất đồng thời từ bỏ 03 (ba)giấy đk lưu hành của ít nhất 03 (ba) đại lý sản xuất thỏa mãn nhu cầu tiêu chí kỹthuật biện pháp tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tứ số15/2019/TT-BYT.

4. Tiêu chuẩn xây dựng hạng mục thuốc đấuthầu tập trung cấp địa phương

Thuốc được đưa vào hạng mục thuốc đấuthầu tập trung cấp địa phương phải đáp ứng nhu cầu tất cả các tiêu chí sau đây:

a) dung dịch thuộc danh mục thuốc đấu thầuvà ko thuộc hạng mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp quốc gia, hạng mục thuốcđược áp dụng hiệ tượng đàm phán giá;

b) dung dịch thuộc danh mục thuốc thiết yếudo bộ Y tế ban hành;

c) Thuốc gồm từ 03 (ba) giấy đăng kýlưu hành tại vn theo dạng bào chế, nhà sản xuất;

d) Thuốc tất cả tỷ trọng sử dụng lớn vềgiá trị hoặc con số ở những cơ sở y tế tuyến đường tỉnh, thành phố;

đ) thuốc được sử dụng ở những cơ sở,tuyến điều trị tại địa phương.

5. Tiêu chí xây dựng hạng mục thuốcđược áp dụng hiệ tượng đàm phán giá

Thuốc được chuyển vào hạng mục thuốc đượcáp dụng vẻ ngoài đàm phán giá chỉ phải đáp ứng nhu cầu một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) dung dịch thuộc hạng mục thuốc biệt dượcgốc do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

b) thuốc thuộc danh mục thuốc thảng hoặc doBộ trưởng bộ Y tế ban hành;

c) dung dịch chỉ tất cả một hoặc hai công ty sảnxuất.

Điều 3. Các danhmục thuốc

1. Ban hành kèm theo Thông bốn này cácdanh mục sau:

a) danh mục thuốc đấu thầu trên Phụ lục I;

b) hạng mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp nước nhà tạiPhụ lục II;

c) danh mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp địa phươngtại Phụ lục III;

d) hạng mục thuốc được áp dụng vẻ ngoài đàm phángiá tại Phụ lục IV.

2. Đối với thuốc đáp ứng nhu cầu tiêu chí trên Khoản 2 Điều2 Thông tứ này nhưng chưa xuất hiện trong danh mục thuốc đấu thầu trên Phụ lục I banhành kèm theo Thông tư này, cơ sở y tế sử dụng vốn công ty nước, mối cung cấp quỹ bảo hiểmy tế, thu nhập từ dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh và thu nhập hợp pháp không giống đểmua tậu thuốc thì phải tiến hành đấu thầu theo quy định.

Điều 4. Cập nhật các danh mụcthuốc

1. Trường hợp cần cập nhật, bổ sung cập nhật hoặc nhiều loại bỏthuốc thuộc những danh mục thuốc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, viên Quảnlý Dược địa thế căn cứ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng hạng mục tại Điều 2 Thông bốn nàytiến hành tổng hợp, lập danh mục thuốc bắt buộc cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xiný kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của những cơ quan, tổ chức triển khai có liênquan; trình xin chủ ý Hội đồng tứ vấn giang sơn về đấu thầu thuốc.

Xem thêm:

2. Trên cửa hàng ý kiến đề xuất của Hội đồng tư vấn quốcgia về đấu thầu thuốc, Cục thống trị Dược trình bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Quyếtđịnh cập nhật các danh mục thuốc.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tứ số 15/2019/TT-BYT

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a với điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2019/TT-BYT như sau:

“a) Đối với thuốc trực thuộc Mục A tại danh mục thuốc đấuthầu triệu tập cấp giang sơn do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đáp ứng tiêu chuẩn kỹthuật đáp ứng nhu cầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông bốn này, thuốc trực thuộc MụcB tại hạng mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp đất nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế banhành cùng thuốc thuộc hạng mục thuốc được áp dụng hiệ tượng đàm phán giá bởi vì Bộtrưởng bộ Y tế ban hành: Trung tâm bán buôn tập trung thuốc tổ quốc có tráchnhiệm thiết kế kế hoạch tuyển lựa nhà thầu cung ứng thuốc. Chiến lược được lập căncứ yêu cầu sử dụng thuốc của những cơ sở y tế kiến tạo theo thông tin của Trungtâm sắm sửa tập trung dung dịch Quốc gia. Thời hạn thực hiện đúng theo đồng buổi tối đa là 36tháng, có phân chia theo từng team thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm”;

“c) Đối với các thuốc không bởi Trung trung khu đấu thầu tậptrung cấp quốc gia, 1-1 vị buôn bán thuốc triệu tập cấp địa phương đấu thầu quyđịnh tại điểm a và điểm b Khoản này, cơ sở y tế tự tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu:Cơ sở y tế phụ trách xây dựng kế hoạch chọn lọc nhà thầu cung ứng thuốc.Kế hoạch được lập chu trình hoặc thốt nhiên xuất khi có nhu cầu. Thời hạn thực hiện tại hợpđồng về tối đa 12 tháng, có phân loại theo từng nhóm thuốc.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a với điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2019/TT-BYT như sau:

“a) Đối với thuốc ở trong Mục A tại danh mục thuốc đấuthầu triệu tập cấp quốc gia do bộ trưởng Bộ Y tế phát hành đáp ứng tiêu chí kỹthuật đáp ứng nhu cầu quy định trên Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông tứ này, thuốc trực thuộc MụcB tại danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp đất nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế banhành cùng thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hiệ tượng đàm phán giá do Bộtrưởng bộ Y tế ban hành: Trung tâm buôn bán tập trung thuốc nước nhà có tráchnhiệm tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo mức sử dụng tại Chương IV vàChương V Thông tư này;”

“c) Đối với những thuốc không do Trung trung ương đấu thầu tậptrung cung cấp quốc gia, đối kháng vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương đấu thầu quyđịnh trên điểm a và điểm b Khoản này: khám đa khoa có nhiệm vụ tổ chức lựa chọnnhà thầu hỗ trợ thuốc theo pháp luật tại Chương III Thông bốn này.”

3. Bổ sung cập nhật Khoản 3 Điều 4 Thông tứ số 15/2019/TT-BYT nhưsau:

“3. Đối với dung dịch sử dụng cho các chương trình, dựán cấp đất nước tại Mục C hạng mục thuốc đấu thầu triệu tập cấp nước nhà do Bộtrưởng bộ Y tế ban hành, các chương trình, dự án, đối chọi vị thực hiện lập kế hoạchvà tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trường hợp những cơ sở y tế tất cả nhu cầumua sắm so với thuốc này để phục vụ công tác đi khám bệnh, chữa bệnh thì được tiếnhành bán buôn theo mức sử dụng tại Chương III Thông tư này.”

4. Bổ sung Khoản 5 Điều 42 Thông tư số 15/2019/TT-BYT nhưsau:

“5. địa thế căn cứ đàm phán và triển khai đàm phán giá chỉ thuốc:

a) Đối cùng với thuốc bàn bạc là những thuốc thảo dược gốcdo bộ Y tế công bố được sản xuất tổng thể tại các nước thuộc danh sách SRA tất cả từhai (02) giấy đk lưu hành thuốc generic nhóm 1, phương án thương lượng và thựchiện điều đình giá thuốc địa thế căn cứ vào số lượng giấy đk lưu hành của thuốcgeneric; giá bán trúng thầu dung dịch generic chế tạo tại các nước tham chiếu. Trườnghợp không có giá trúng thầu thuốc phân phối tại nước tham chiếu thì căn cứ vàogiá trúng thầu thuốc cung cấp tại các nước thuộc danh sách SRA; tài năng thaythế trên thời điểm tiến hành đàm phán giá.

b) Đối cùng với thuốc bàn bạc là những thuốc thảo dược gốcdo cỗ Y tế chào làng được sản xuất cục bộ tại các nước thuộc list SRA tất cả từhai (02) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic nhóm 1 quan trọng cho yêu cầu điềutrị; các thuốc biệt dược gốc do bộ Y tế chào làng được sản xuất cục bộ tại cácnước thuộc danh sách SRA có ít hơn hoặc bởi một (01) giấy đk lưu hành thuốcgeneric team 1; các thuốc có xuất phát điểm từ 1 (01) đến hai (02) bên sản xuất, xung quanh căn cứquy định trên điểm a Khoản này thì phương án đàm phán và triển khai đàm phán giáthuốc còn căn cứ vào việc nhận xét giữa chi tiêu - an toàn, hiệu quả, chi phí -lợi ích và túi tiền - công dụng;

c) các thuốc thảo dược gốc do cỗ Y tế công bố giacông, đưa giao công nghệ tại việt nam thì phương án trao đổi và thực hiệnđàm phán giá bán theo quãng thời gian gia công, chuyển giao công nghệ.”

5. Sửa đổi điểmb Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 15/2019/TT-BYT nhưsau:

“b) Đối với những thuốc thuộc danh mục thuốc áp dụnghình thức đàm phán giá dàn xếp không thành công (bao bao gồm cả thuốc thảo dược gốcgia công, đưa giao technology tại Việt Nam), Trung tâm sắm sửa tập trung thuốcQuốc gia căn cứ ý kiến của Hội đồng hội đàm giá để đề xuất phương án cài sắmhoặc giải pháp thay núm trình Lãnh đạo cỗ xem xét, quyết định. Đối với dung dịch biệtdược cội do bộ Y tế công bố được sản xuất cục bộ tại các nước trực thuộc danh sáchSRA tất cả từ nhị (02) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic đội 1 vẻ ngoài tại Điều7 Thông bốn này trao đổi giá ko thành công, những cơ sở y tế được tổ chức triển khai lựachọn nhà thầu theo vẻ ngoài đấu thầu rộng rãi tại gói thầu dung dịch generic theothông báo của cục Y tế”.

Điều 6. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06tháng 10 năm 2020.

2. Thông bốn số 09/2016/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 5 năm2016 của cục trưởng bộ Y tế phát hành Danh mục dung dịch đấu thầu, danh mục thuốc đấuthầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng vẻ ngoài đàm phán giá chỉ hết hiệu lựckể từ thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Điều 7. Điều khoản đưa tiếp

Đối với đa số gói thầu đã có phê duyệt chiến lược lựachọn đơn vị thầu trước thời gian ngày Thông tư này có hiệu lực tiến hành theo các quy định tạiThông bốn số 09/2016/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 5 năm năm 2016 của cỗ Y tế ban hành Danh mụcthuốc đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụnghình thức hiệp thương giá, trừ trường hòa hợp cơ sở hình thức tại Điều 2Thông tứ số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của bộ trưởng bộ Y tếtự nguyện tiến hành theo cách thức Thông tứ này kể từ ngày ký kết ban hành.

Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp những văn bản được dẫn chiếu trong Thôngtư này bị thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo văn bạn dạng đã được thaythế hoặc văn phiên bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trước ngày 15 tháng 03 mặt hàng năm, Trung tâm cài sắmtập trung dung dịch cấp giang sơn phải kịp thời thông báo cho những cơ sở y tế, các địaphương về tình hình triển khai đấu thầu triệu tập thuốc cấp quốc gia, đàm phángiá thuốc của năm thông báo và năm tiếp theo.

Điều 10. Trọng trách thi hành

1. Chánh văn phòng công sở Bộ, viên trưởng Cục cai quản Dược,Cục trưởng Cục cai quản Y Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ planer - Tài chính, Thủtrưởng các đơn vị liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.

2. Trong quy trình thực hiện, trường hợp có trở ngại vướngmắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản chiếu về bộ Y tế (Cục Quảnlý Dược) để xem xét, giải quyết./.

vị trí nhận: - Ủy ban những vấn đề xã hội của Quốc hội; - Văn phòng chính phủ nước nhà (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT chính phủ); - Quyền bộ trưởng (để b/c); - những Thứ trưởng BYT; - cỗ Tư pháp (Cục đánh giá văn bạn dạng QPPL); - Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - BHXHVN; - ubnd tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - các Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng công sở Bộ, điều tra thuộc cỗ Y tế; - Sở Y tế tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - các đơn vị trực thuộc cỗ Y tế; - Y tế các Bộ, Ngành; - CTTĐT BYT, Website viên QLD; - Lưu: VT, PC, QLD (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Quốc Cường

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

PHẦN I. DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC

STT

Tên hoạt chất

Đường dùng, dạng dùng

1

Abacavir

Uống

2

Abiraterone acetate

Uống

3

Acarbose

Uống

4

Acebutolol

Uống

5

Aceclofenac

Uống

6

Acenocoumarol

Uống

7

Acetazolamid

Tiêm/tiêm truyền, uống

8

Acetic acid

Nhỏ tai

9

Acetyl leucin

Tiêm/tiêm truyền, uống

10

Acetylcystein

Tiêm/tiêm truyền, uống

11

Acetylsalicylic acid

Uống

12

AcetyIsalicylic acid + clopidogrel

Uống

13

Aciclovir

Tiêm/tiêm truyền, uống, tra mắt, cần sử dụng ngoài

14

Acid amin

Tiêm/tiêm truyền

15

Acid amin + điện giải

Tiêm/tiêm truyền

16

Acid amin + glucose + điện giải

Tiêm/tiêm truyền

17

Acid amin + glucose + lipid

Tiêm/tiêm truyền

18

Acid Aminocaproic

Tiêm/tiêm truyền

19

Acid Benzoic + Acid Salicylic

Dùng ngoài

20

Acid folic

Tiêm/tiêm truyền, uống

21

Acid thioctic (Meglumin thioctat)

Tiêm/tiêm truyền, uống

22

Acid Valproic

Uống

23

Acitretin

Uống

24

Adalimumab

Tiêm/tiêm truyền

25

Adapalen

Dùng ngoài

26

Adapalen + Benzoyl peroxide

Dùng ngoài

27

Ademetionin

Uống

28

Adenosin triphosphat

Tiêm/Tiêm truyền, uống

29

Adipiodon

Tiêm/tiêm truyền

30

Adrenal in/Epinephrin

Tiêm/tiêm truyền

31

Aescin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

32

Afatinib

Uống

34

Afatinib dimaleat

Uống

35

Agomelatin

Uống

35

Albendazol

Uống

36

Albumin

Tiêm/Tiêm truyền

37

Albumin + immuno globulin

Tiêm/Tiêm truyền

38

Alcaftadin

Nhỏ mắt

39

Alcuronium clorid

Tiêm/tiêm truyền

40

Alendronat

Uống

41

Alendronat natri + cholecalciferol

Uống

42

Alfentanil

Tiêm/tiêm truyền

43

Alfuzosin

Uống

44

Alglucosidase alfa

Tiêm/tiêm truyền

45

Alimemazin

Uống

46

Allopurinol

Uống

47

Allylestrenol

Uống

48

Alprazolam

Uống

49

Alpha - terpineol

Dùng ngoài

50

Alpha chymotrypsin

Uống

51

Alteplase

Tiêm/Tiêm truyền

52

Aluminum phosphat

Uống

53

Alverin cilrat

Tiêm/tiêm truyền, uống

54

Alverin citrat + simethicon

Uống

55

Ambroxol

Uống

56

Ambroxol + terbutalin + guaifenesin

Uống

57

Amidotrizoat

Tiêm/tiêm truyền

58

Amikacin

Tiêm/tiêm truyền

59

Aminophylin

Tiêm/tiêm truyền

60

Amiodaron hydroclorid

Tiêm/Tiêm truyền, uống

61

Amisulprid

Uống

62

Amitriptylin hydroclorid

Tiêm/Tiêm truyền, uống

63

Amlodipin

Uống

64

Amlodipin + atorvastatin

Uống

65

Amlodipin + indapamid

Uống

66

Amlodipin + indapamid + perindopril

Uống

67

Amlodipin + lisinopril

Uống

68

Amlodipin + losartan

Uống

69

Amlodipin + telmisartan

Uống

70

Amlodipin + valsartan

Uống

71

Amlodipin + valsartan + hydroehlorothiazid

Uống

72

Amodiaquin

Uống

73

Amorolfin

Dùng ngoài

74

Amoxicilin

Uống

75

Amoxicilin + acid clavulanic

Tiêm/Tiêm truyền, uống

76

Amoxicilin + sulbactam

Tiêm/tiêm truyền

77

Ampicilin

Tiêm/tiêm truyền

78

Ampicilin + sulbactam

Tiêm/tiêm truyền

79

Amphotericin B

Tiêm/Tiêm truyền

80

Amylase + lipase + protease

Uống

81

Anastrozol

Uống

82

Anti thymocyte globulin

Tiêm/tiêm truyền

83

Apixaban

Uống

84

Areyrol

Nhỏ mắt

85

Aripiprazol

Uống

86

Arsenic trioxid

Tiêm/tiêm truyền

87

Artesunat

Tiêm/tiêm truyền

88

Artesunat + Amodiaquin

Uống

89

Artesunat + Mefloquin

Uống

90

Arthemether

Tiêm/tiêm truyền

91

Arthemether + Lumefantrin

Uống

92

Atapulgit

Uống

93

Atazanavir

Uống

94

Atazanavir + Ritonavir

Uống

95

Atenolol

Uống

96

Atorvastatin

Uống

97

Atorvastatin + ezetimibe

Uống

98

Atosiban

Tiêm/Tiêm truyền

99

Attapulgit mormoiron hoạt hóa

Uống

100

Attapulgit mormoiron hoạt hóa + các thành phần hỗn hợp magnesi carbonat-nhóm hydroxyd

Uống

101

Atracurium besylat

Tiêm/tiêm truyền

102

Atropin sulfat

Tiêm/Tiêm truyền, uống

103

Atropin sulfat

Nhỏ mắt

104

Azaccitidin

Tiêm/tiêm truyền

105

Azathioprin

Uống

106

Azelaic acid

Dùng ngoài

107

Azelastin

Nhỏ mắt

108

Azelastin + Fluticason

Xịt mũi

109

Azithromycin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

110

Bạc Sulfadiazin

Dùng ngoài

111

Bacillus clausii

Uống

112

Bacillus subtilis

Uống

113

Baclofen

Uống

114

Bạch linh, mèo cánh, Tỳ bà diệp/Tỳ bà, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông/Mạch môn, tệ bạc hà/Lá bạc hà, cung cấp hạ chế/Bán hạ, Bách bộ, Mơ muối/Ô mai, Cam thảo, Menthol, (Bạch phàn), (Bàng sa), (Ngũ vị tử),

Uống

115

Bambuterol

Uống

116

Bari sulfat

Uống

117

Basiliximab

Tiêm/tiêm truyền

118

Beclometason

Xịt mũi, xịt họng

119

Beclometasone dipropionate + formoterol lumarate dihydrat

Hít

120

Bedaquiline

Uống

121

Benazepril hydroclorid

Uống

122

Bendamustine

Tiêm/tiêm truyền

123

Benfotiamin

Uống

124

Benzathin benzylpenicilin

Tiêm/tiêm truyền

125

Benzoic acid + salicylic acid

Dùng ngoài

126

Benzoyl peroxid

Dùng ngoài

127

Benzylpenicilin

Tiêm/tiêm truyền

128

Berberin

Uống

129

Besifloxacin

Nhỏ mắt

130

Betahistin

Uống

131

Betamethason

Tiêm/Tiêm truyền, uống, bé dại mắt, nhỏ tuổi tai, nhỏ mũi, sử dụng ngoài

132

Betamethasone + dexchlorpheniramin

Uống

133

Betaxolol

Nhỏ mắt

134

Bevacizumab

Tiêm/tiêm truyền

135

Bezafibrat

Uống

136

Bicalutamid

Uống

137

Bilastine

Uống

138

Bimatoprost

Nhỏ mắt

139

Bimatoprost + timolol

Nhỏ mắt

140

Biperiden hydroclorid

Uống

141

Biperiden lactat

Tiêm/tiêm truyền

142

Bisacodyl

Uống

143

Bismuth

Uống

144

Bisoprolol

Uống

145

Bisoprolol + hydroclorothiazid

Uống

146

Bivalirudin

Tiêm/tiêm truyền

147

Bleomycin

Tiêm/tiêm truyền

148

Bọ mắm, Eucalyptol, Núc nác, Viễn chí, nai lưng bì, An tức hương, Húng chanh, Matri benzoat,

Uống

149

Boceprevir

Uống

150

Bortezomib

Tiêm/tiêm truyền

151

Bosentan

Uống

152

Botulinum toxin

Tiêm/tiêm truyền

153

Bột talc

Dùng ngoài

154

Bột talc

Bơm vào khoang màng phổi

155

Brimonidin tartrat

Nhỏ mắt

156

Brimonidin tartrat + timolol

Nhỏ mắt

157

Brinzolamid

Nhỏ mắt

158

Brinzolamid + timolol

Nhỏ mắt

159

Bromazepam

Uống

160

Bromfenac

Nhỏ mắt

161

Bromhexin + guaifenesin

Uống

162

Bromhexin hydroclorid

Uống

163

Budesonid

Xịt mùi, phun họng, đường hô hấp

164

Budesonid + formoterol

Hít

165

Bupivacain hydroclorid

Tiêm/tiêm truyền

166

Buprenorphin

Dùng ngoài

167

Buprenorphin + Naloxon

Uống

168

Busulfan

Tiêm/tiêm truyền, uống

169

Butoconazol nitrat

Bôi âm đạo

170

Các kháng thể gắn với interferon sinh sống người

Uống

171

Cafein citrat

Tiêm/tiêm truyền

172

Calci acetat

Uống

173

Calci carbonat

Uống

174

Calci carbonat + calci gluconolactat

Uống

175

Calci carbonat + vi-ta-min D3

Uống

176

Calci clorid

Tiêm/tiêm truyền

177

Calci folinat/folinic acid/leucovorin

Tiêm/tiêm truyền, uống

178

Calci glubional

Tiêm/tiêm truyền

179

Calci glucoheptonatc + vi-ta-min D3

Uống

180

Calci gluconat

Tiêm/tiêm truyền

181

Calci gluconat

Uống

182

Calci gluconolactat

Uống

183

Calci glycerophosphat + magnesi gluconat

Uống

184

Calci lactat

Uống

185

Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4- methyl-2- oxovalerat + calci-2-oxo-3- phenylpropionat + caIci-3-methyl-2- oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4- methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L- threonin + L-tryptophan + L-histidin + L- tyrosin

Uống

186

Calcipotriol

Dùng ngoài

187

Calcipotriol + betamethason dipropionat

Dùng ngoài

188

Calcitonin

Tiêm/tiêm truyền

189

Calcitriol

Uống

190

Camphor, tinh dầu tệ bạc hà, tinh chất dầu Quế, (Methyl salicylat), (Menthol/Eucalyptol/Cineol), (Gừng), (Tinh dầu hương nhu trắng/Tinh dầu Đinh hương),

Dùng ngoài

191

Camphor, tinh dầu bạch hà, tinh dầu tràm, Tinh dầu mùi hương nhu trắng/Tinh dầu đinh hương, tinh dầu quế, (Menthol)

Dùng ngoài

192

Canagliflozin

Uống

193

Candesartan

Uống

194

Candesartan + hydrochlorothiazid

Uống

195

Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin

Uống

196

Cao toàn phần không xà chống hóa quả bơ, Cao toàn phần ko xà chống hóa dầu đậu nành,

Uống

197

Capecitabin

Uống

198

Capreomycin

Tiêm/tiêm truyền

199

Capsaicin

Dùng ngoài

200

Captopril

Uống

201

Captopril + hydroclorothiazid

Uống

202

Carbamazepin

Uống

203

Carbazochrom

Tiêm/Tiêm truyền, uống

204

Carbetocin

Tiêm/tiêm truyền

205

Carbimazol

Uống

206

Carbocistein

Uống

207

Carbocistein + promethazin

Uống

208

Carbomer

Nhỏ mắt

209

Carboplalin

Tiêm/tiêm truyền

210

Carboprost tromethamin

Tiêm/tiêm truyền

211

Carmustin

Tiêm/tiêm truyền

212

Carvedilol

Uống

213

Caspofungin

Tiêm/tiêm truyền

214

Cefaclor

Uống

215

Celadroxil

Uống

216

Cefalexin

Uống

217

Cefalothin

Tiêm/tiêm truyền

218

Cefamandol

Tiêm/tiêm truyền

219

Cefazolin

Tiêm/tiêm truyền

220

Cefdinir

Uống

221

Cefditoren

Uống

222

Cefepim

Tiêm/tiêm truyền

223

Cefixim

Uống

224

Cefmetazol

Tiêm/tiêm truyền

225

Cefminox

Tiêm/tiêm truyền

226

Cefoperazon

Tiêm/tiêm truyền

227

Cefoperazon + sulbactam

Tiêm/tiêm truyền

228

Cefotaxim

Tiêm/tiêm truyền

229

Cefotiam

Tiêm/tiêm truyền

230

Cefoxitin

Tiêm/tiêm truyền

231

Cefozidim

Tiêm/tiêm truyền

232

Celpirom

Tiêm/tiêm truyền

233

Cefpodoxim

Uống

234

Cefprozil

Uống

235

Cefradin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

236

Ceftazidim

Tiêm/tiêm truyền

237

Ceftibuten

Tiêm/Tiêm truyền, uống

238

Ceftizoxim

Tiêm/tiêm truyền

239

Ceftriaxon

Tiêm/tiêm truyền

240

Cefuroxim

Tiêm/tiêm truyền, uống

241

Celecoxib

Uống

242

Ceritinib

Uống

243

Cetirizin

Uống

244

Cetuximab

Tiêm/tiêm truyền

245

Ciclesonid

Xịt mũi

246

Ciclopiroxolamin

Dùng ngoài

247

Ciclosporin

Tiêm/tiêm truyền, uống

248

Cilnidipin

Uống

249

Cilostazol

Uống

250

Cimetidin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

251

Cineol tinh dầu gừng, tinh chất dầu tần, Menthol, (Eucalyptol),

Uống

252

Cinnarizin

Uống

253

Ciprofibrat

Uống

254

Ciprofloxacin

Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ tuổi mắt, nhỏ tuổi tai

255

Cisatracurium

Tiêm/Tiêm truyền

256

Cisplatin

Tiêm/tiêm truyền

257

Citalopram

Uống

258

Citicolin

Tiêm/tiêm truyền

259

Citrullin malat

Uống

260

Clarithromycin

Uống

261

Clindamycin

Tiêm/tiêm truyền, uống, cần sử dụng ngoài

262

Clobetasol butyrat

Dùng ngoài

263

Clobetasol propionat

Dùng ngoài

264

Clodronat disodium

Tiêm/tiêm truyền, uống

265

Clofazimine

Uống

266

Clomifen citrat

Uống

267

Clomipramin

Uống

268

Clonazepam

Uống

269

Clonidin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

270

Clopidogrel

Uống

271

Cloramphenicol

Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt

272

Clorazepat

Uống

273

Cloroquin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

274

Clorpromazin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

275

Clorquinaldol + promestrien

Đặt âm đạo

276

Clotrimazol

Đặt âm đạo

277

Clotrimazol

Dùng ngoài

278

Clotrimazol + betamethason

Dùng ngoài

279

Cloxacilin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

280

Clozapin

Uống

281

Codein + terpin hydrat

Uống

282

Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mượt grindelia

Uống

283

Colchicin

Uống

284

Colistin

Tiêm/tiêm truyền

285

Corilfollitropin alfa

Tiêm/tiêm truyền

286

Cortison

Dùng ngoài

287

Cồn 70°

Dùng ngoài

288

Cồn A.S.A

Dùng ngoài

289

Cồn boric

Dùng ngoài

290

Cồn BSI

Dùng ngoài

291

Cồn iod

Dùng ngoài

292

Crolamiton

Dùng ngoài

293

Cyclizin

Tiêm/tiêm truyền

294

Cyclophosphamid

Tiêm/Tiêm truyền, uống

295

Cycloserin

Uống

296

Cyclosporin

Nhỏ mắt

297

Cyproteron acetat

Uống

298

Cytarabin

Tiêm/tiêm truyền

299

Cytidin-5monophosphat disodium + uridin

Tiêm/tiêm truyền, uống

300

Chất ly giải vi khuẩn đông khô của Haemophilus influenzae + Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae & ozaenae + Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenes and viridans + Neisseria catarrhalis

Uống

301

Chlormadinon acetat + Ethinylestradiol

Uống

302

Chlorpheniramin

Uống

303

Chlorpheniramin + dextromethorphan

Uống

304

Chlorpheniramin + phenylephrin

Uống

305

Choline alfoscerat

Tiêm/tiêm truyền

306

Dabigatran etexilate

Uống

307

Dabigatran etexilate mesilate

Uống

308

Dacarbazin

Tiêm/tiêm truyền

309

Daclatasvir

Uống

310

Dactinomycin

Tiêm/tiêm truyền

311

Danazol

Uống

312

Dantrolen

Uống

313

Dapagliflozin

Uống

314

Dapagliflozin + metformin

Uống

315

Dapoxetin

Uống

316

Dapson

Uống

317

Daptomycin

Tiêm/tiêm truyền

318

Darunavir

Uống

319

Daunorubicin

Tiêm/tiêm truyền

320

Decitabin

Tiêm/tiêm truyền

321

Deferasirox

Uống

322

Deferipron

Uống

323

Deferoxamin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

324

Deflazacort

Uống

325

Degarelix

Tiêm/tiêm truyền

326

Delamanid

Uống

327

Dequalinium clorid

Đặt âm đạo

328

Desfluran

Hít

329

Desloratadin

Uống

330

Desmopressin

Uống, phun mũi

331

Desogestrel

Uống

332

Desogestrel + Ethinylestradiol

Uống

333

Desonid

Dùng ngoài

334

Dexamethason

Tiêm/tiêm truyền, uống, nhỏ mắt

335

Dexamethason + framycetin

Nhỏ mắt

336

Dexamethason phosphat + neomycin

Nhỏ mắt, nhỏ tuổi mũi

337

Dexchlorpheniramin

Tiêm/tiêm truyền, uống

338

Dexibuprolen

Uống

339

Dexketoprofen

Tiêm/tiêm truyền

340

Dexlansoprazol

Uống

341

Dexmedetomidin

Tiêm/tiêm truyền

342

Dexpanthenol

Nhỏ mắt

343

Dexpanthenol

Dùng ngoài

344

Dextran 40

Tiêm/Tiêm truyền

345

Dextran 60

Tiêm/Tiêm truyền

346

Dextran 70

Tiêm/Tiêm truyền

347

Dextromethorphan

Uống

348

Dextromethorphan + chlorpheniramin + guailenesin

Uống

349

Diacerein

Uống

350

Diazepam

Tiêm/tiêm truyền

351

Diazepam

Tiêm/Tiêm truyền, uống

352

Dibencozid

Uống

353

Diclofenac

Tiêm/tiêm truyền, bé dại mắt, uống, sử dụng ngoài, đặt hậu môn

354

Diclofenac + Misoprostol

Uống

355

Dienogest

Uống

356

Diethylcarbamazin

Uống

357

Diethylphtalat

Dùng ngoài

358

Digoxin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

359

Dihydro ergotamin mesylat

Tiêm/Tiêm truyền, uống

360

Dihydroergotoxin

Uống

361

Diiodohydroxyquinolin

Uống

362

Diltiazem

Uống

363

Dimenhydrinat

Uống

364

Dimercaprol

Tiêm/tiêm truyền

365

Dinatri inosin monophosphat

Nhỏ mắt

366

Dinoproston

Đặt âm đạo

367

Dioctahedral smectit

Uống

368

Diosmectit

Uống

369

Diosmin

Uống

370

Diosmin + hesperidin

Uống

371

Dipyridamol + acetylsalicylic acid

Uống

372

Diphenhydramin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

373

Dobutamin

Tiêm/tiêm truyền

374

Docetaxel

Tiêm/tiêm truyền

375

Docusate natri

Uống, thụt hậu môn/trực tràng

376

Dolutegravir + lamivudin + tenofovir

Uống

377

Domperidon

Uống

378

Donepezil

Uống

379

Dopamin hydroclorid

Tiêm/tiêm truyền

380

Doripenem

Tiêm/tiêm truyền

381

Doxapram

Tiêm/tiêm truyền

382

Doxazosin

Uống

383

Doxorubicin

Tiêm/tiêm truyền

384

Doxycyclin

Uống

385

Drospirenone + ethinylestradiol

Uống

386

Drotaverin clohydrat

Tiêm/tiêm truyền, uống

387

Duloxetin

Uống

388

Dung dịch thanh lọc màng bụng

Tại chỗ

389

Dung dịch thanh lọc máu dùng trong thận nhân tạo

Dung dịch thẩm phân

390

Dung dịch thanh lọc máu liên lục

Tiêm/tiêm truyền

391

Dutaslerid

Uống

392

Dutasteride + tamsulosin

Uống

393

Dydrogesteron

Uống

394

Đan sâm, Tam thất, Borneol/Camphor.

Uống

395

Đồng sulfat

Dùng ngoài

396

Ebastin

Uống

397

Econazol

Dùng ngoài, để âm đạo

398

Edetat natri calci

Tiêm/tiêm truyền, uống

399

Efavirenz

Uống

400

Efavirenz + emtricitabin + tenofovir

Uống

401

Elbasvir + grazoprevir

Uống

402

Eltrombopag

Uống

403

Empaglinozin

Uống

404

Empagliflozin + Metformin hydroclorid

Uống

405

Emtricitabin

Uống

406

Enalapril

Uống

407

Enalapril + hydrochlorothiazid

Uống

408

Enoxaparin

Tiêm/tiêm truyền

409

Entecavir

Uống

410

Epalrestat

Uống

411

Eperison

Uống

412

Epinastine

Nhỏ mắt

413

Epinephrin

Tiêm/tiêm truyền

414

Epirubicin hydroclorid

Tiêm/tiêm truyền

415

Eprazinon

Uống

416

Eptifibatid

Tiêm/tiêm truyền

417

Ephedrin

Tiêm/tiêm truyền

418

Ergometrin

Tiêm/tiêm truyền

419

Ergotamin

Tiêm/Tiêm truyền, uống

420

Erlotinib

Uống

421

Ertapenem

Tiêm/tiêm truyền

422

Erythromycin

Uống, cần sử dụng ngoài

423

Erythropoietin

Tiêm/tiêm truyền

424

Escilalopram

Uống

425

Esmolol

Tiêm/tiêm truyền

426

Esomeprazol

Tiêm/tiêm truyền, uống

427

Estradiol valerate

Tiêm/tiêm truyền, uống

428

Estriol

Uống, để âm đạo

429

Estrogen + norgestrel

Uống

430

Eszopiclon

Uống

431

Etamsylat

Tiêm/Tiêm truyền, uống

432

Etanercept

Tiêm/tiêm truyền

433

Etifoxin chlohydrat

Uống

434

Etodolac

Uống

435

Etomidat

Tiêm/tiêm truyền

436

Etonogestrel

Que ghép dưới da

437