Lập báo cáo tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng - Để các bước của bạn được dễ dàng và dễ dàng hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp trong nghành nghề này, mong muốn chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Lập report tiếng anh là gì


*

** Dưới đây là những từ vựng giờ Anh chăm ngành kế toán thông dụng tốt nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: chi phí phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: nhất thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: tạo ra cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gởi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá bán vốn bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu rượu cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: chi tiêu chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General & administrative expenses: đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, mức sử dụng trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: yêu cầu trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cố chấp, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

71.

Xem thêm: Sống Thử Anh Kia Phạm Quy Rồi Chương 236, Anh Kia Phạm Quy Rồi

Payables khổng lồ employees: đề xuất trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: các khoản phải thu

79. Receivables from customers: buộc phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: những khoản bớt trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản nắm chấp, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes & other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản cần nộp bên nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Tài khoản holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: giá thành vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán giao dịch bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: chi tiêu bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: ưu đãi tiền mặt

14. Historical cost principle : bề ngoài giá gốc

** Các phương pháp trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề nghị trả cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận ra + các khoản chi phí nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ thân nợ bắt buộc thu cùng nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

Để rất có thể làm tốt hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta cần kim chỉ nan xu hướng cách tân và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách giỏi và công dụng nhất bay giờ là không ngừng nâng cao kiến thức tương tự như kinh nghiệm làm cho việc của bản thân qua các khóa đào tạo và giảng dạy kế toán ở các trung tâm.