Số phận khủng long trước ngày tuyệt chủng hoàn toàn

Six teens invited khổng lồ attover a state-of-the-art adventure camp on Isla Nublar must bvà together khổng lồ survive sầu when the dinosaurs break out of captivity.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*