Hàm excel dùng trong kế toán

     

Excel là phần mềm đang được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay nay, các bạn làm kế toán các bạn nên sẵn sàng cho mình rất nhiều hành trang để làm tốt quá trình tại các công ty.

Bạn đang xem: Hàm excel dùng trong kế toán

Bạn nên tạo cho mình những kinh nghiệm có tác dụng trên các phần mềm kế toán khiến cho bạn làm cấp tốc và chính xác các công việc của một kế toán tài chính viên.

Những hàm excel thường gặp gỡ trong các bước kế toán này hi vọng để giúp đỡ bạn cập nhật nhanh trong công việc tại doanh nghiệp của mình.

*

I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND:

- Cú pháp: và (Logical1, Logical2, ….)

- các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu như một hay những đối số của chính nó là sai.

Lưu ý:

- các đối số cần là giá chỉ trị lô ghích hoặc mảng giỏi tham chiếu có chứa giá trị logic.

- nếu như đối số tham chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị quăng quật qua.

- nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị súc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

2. Hàm OR:

- Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)

- các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu toàn bộ các đối số của nó là sai.

3. Hàm NOT:

- Cú pháp: NOT(Logical)

- Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

- Hàm hòn đảo ngược quý hiếm của đối số. Thực hiện NOT khi bạn có nhu cầu phủ định quý hiếm của đối số vào phép toán này.

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS:

- đem giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số

- Cú pháp: ABS(Number)

- Đối số: Number là một trong những giá trị số, một tham chiếu hay 1 biểu thức.

- Ví dụ: =ABS(A5 + 5)

2. POWER:

- Hàm trả về lũy quá của một số.

- Cú pháp: POWER(Number, Power)

- những tham số: Number: Là một số trong những thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa.

- Power: Là số mũ.

- lấy ví dụ = POWER(5,2) = 25

3. Hàm PRODUCT:

- chúng ta cũng có thể sử dụng hàm PRODUCT cố gắng cho toán tử nhân * nhằm tính tích của một dãy.

- Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn có nhu cầu nhân.

4. Hàm MOD:

- Lấy quý hiếm dư của phép chia.

- Cú pháp: MOD(Number, pisor)

- các đối số: Number: Số bị chia.

- pisor: Số chia.

5. Hàm ROUNDUP:

- làm tròn một số.

- Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

- những tham số: Number: Là một số thực mà bạn có nhu cầu làm tròn lên.

- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn có nhu cầu làm tròn.

- Chú ý:

- ví như Num_digits > 0 sẽ làm cho tròn phần thập phân.

- ví như Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất.

- nếu Num_digits

6. Hàm EVEN:

- làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

- Cú pháp: EVEN(Number)

- tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.

- Chú ý:

- giả dụ Number chưa phải là hình dạng số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

7. Hàm ODD:

- làm tròn lên thành số nguyên lẻ sát nhất.

- Cú pháp: ODD(Number)

- Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.

8. Hàm ROUNDDOWN:

- làm tròn xuống một số.

- Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

- những tham số: tương tự như như hàm ROUNDUP.

III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.

A. đội hàm tính tổng

1. Hàm SUM:

- Cộng tất cả các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là những số bắt buộc tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được chỉ định vì chưng những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

- các tham số: Range: Là hàng mà bạn muốn xác định.

- Criteria: những tiêu chuẩn chỉnh mà mong muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự đề xuất tính tổng.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị vào vùng trường đoản cú B2 đến B5 với điều kiện là những giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi 10.

B. Team hàm tính quý giá trung bình

1. Hàm AVERAGE:

- Trả về gi trị trung bình của những đối số.

- Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2 … là những số buộc phải tính quý hiếm trung bình.

2. Hàm SUMPRODUCT:

- rước tích của những dãy gửi vào, kế tiếp tính tổng của các tích đó.

- Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

- các tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn có nhu cầu nhân tiếp đến tính tổng các tích.

- Chú ý:

- những đối số trong số dãy yêu cầu cùng chiều. Nếu như không hàm đang trả về giá trị lỗi #VALUE.

C. đội hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ tuổi nhất

1. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn muốn tìm giá chỉ trị lớn nhất ở trong đó.

2. Hàm LAGRE:

- tra cứu số lớn thứ k vào một hàng được nhập.

- Cú pháp: LARGE(Array, k)

- những tham số: Array: là một trong những mảng hoặc một vùng dữ liệu.

- k: Là vẻ bên ngoài của số bạn có nhu cầu tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

3. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị bé dại nhất làm việc trong đó.

4. Hàm SMALL:

- tìm kiếm số nhỏ thứ k trong một hàng được nhập vào.

- Cú pháp: SMALL(Array, k)

- những tham số: Array: là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

- k: Là vẻ bên ngoài của số mà bạn muốn tìm tính từ lúc số nhỏ nhất vào dãy.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT:

- Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

- Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

- các tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu.

2. Hàm COUNTA:

- Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

- Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

- các tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

- Hàm COUNTIF đếm những ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.

Xem thêm:

- Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

- các tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm.

- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

- Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số to hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI.

1. Hàm LEFT:

- Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.

- Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

- những đối số: Text: Chuỗi văn bản.

- Num_Chars: Số ký kết tự muốn trích.

- Ví dụ: =LEFT(Tôi thương hiệu là,3) = “Tôi”

2. Hàm RIGHT:

- Trích các ký trường đoản cú bên phải của chuỗi nhập vào.

- Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

- các đối số: tương tự như hàm LEFT.

- Ví dụ: =RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”

3. Hàm MID:

- Trích những ký tự trường đoản cú số bước đầu trong chuỗi được nhập vào.

- Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

- các đối số: Text: chuỗi văn bản.

- Start_num: Số đồ vật tự của cam kết tự bước đầu được trích.

- Num_chars: Số ký kết tự buộc phải trích.

4. Hàm UPPER:

- Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.

- Cú pháp: UPPER(Text)

5. Hàm LOWER:

- Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.

- Cú pháp: LOWER(Text)

6. Hàm PROPER:

- Đổi ký từ trên đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.

- Cú pháp: PROPER(Text)

- Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A”

7. Hàm TRIM:

- cắt bỏ các ký trường đoản cú trắng làm việc đầu chuỗi với cuối chuỗi.

- Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG.

1. Hàm DATE:

- Hàm Date trả về một chuỗi trình diễn một phong cách ngày quánh thù.

- Cú pháp: DATE(year,month,day)

- các tham số:

- Year: diễn đạt năm, hoàn toàn có thể từ 1 mang lại 4 chữ số. Nếu khách hàng nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel đang lấy năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ)

- Month: mô tả tháng trong năm. Giả dụ month to hơn 12 thì Excel sẽ auto tính thêm những tháng mang đến số mô tả năm.

- Day: mô tả ngày trong tháng. Trường hợp Day to hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày mang đến số miêu tả tháng.

Lưu ý:

- Excel lưu trữ kiểu ngày như 1 chuỗi số liên tục, do vậy rất có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) đến kiểu ngày.(Ví dụ)

2. Hàm DAY:

- Trả về ngày tương xứng với chuỗi ngày gửi vào. Giá trị trả về là một trong những kiểu Integer ở trong khoảng từ là một đến 31.

- Cú pháp: DAY(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là tài liệu kiểu Date, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay bí quyết khác.

3. Hàm MONTH:

- Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số trong những ở trong tầm 1 đến 12.

- Cú pháp: MONTH(Series_num)

- Tham số:

- Series_num: là một trong chuỗi ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay bí quyết khác.

4. Hàm YEAR:

- Trả về năm tương xứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một trong kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.

- Cú pháp: YEAR(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: là 1 trong những dữ liệu hình dạng ngày, có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay bí quyết khác

5. Hàm TODAY:

- Trả về ngày bây chừ của hệ thống.

- Cú pháp: TODAY()

- Hàm này không tồn tại các đối số.

6. Hàm WEEKDAY:

- Trả về số chỉ sản phẩm trong tuần.

- Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type)

- các đối số: - Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.

- Return_type: hướng dẫn và chỉ định kiểu tài liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.

1. Hàm TIME:

- Trả về một chuỗi trình diễn một kiểu thời hạn đặc thù. Quý hiếm trả về là một số trong khoảng chừng từ 0 mang đến 0.99999999, mô tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.

- Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second)

- các tham số: Được tính tương tự như ở hàm DATE.

- Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767.

- Minute: mô tả phút, là một vài từ 0 mang đến 32767.

- Second: miêu tả giây, là một vài từ 0 mang lại 32767.

2. Hàm HOUR:

- Trả về giờ trong ngày của tài liệu kiểu giờ chuyển vào. Quý giá trả về là 1 trong những kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) cho 23 (11:00P.M).

- Cú pháp: HOUR(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time. Thời gian có thể được nhập như:

- Một chuỗi kí tự bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”)

- một số thập phân (ví dụ 0,2145 diễn đạt 5:08 AM)

- hiệu quả của một công thức hay là một hàm khác.

3. Hàm MINUTE:

- Trả về phút của tài liệu kiểu Time chuyển vào. Quý hiếm trả về là một kiểu Integer trong vòng từ 0 mang đến 59.

- Cú pháp: MINUTE(Serial_num)

- Tham số: Serial_num: tương tự như như trong công thức HOUR.

4. Hàm SECOND:

- Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Quý giá trả về là một trong kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.

- Cú pháp: SECOND(Serial_num)

- Tham số: Serial_num: tương tự như trong cách làm HOUR.

5. Hàm NOW:

- Trả về ngày giờ bây giờ của hệ thống.

- Cú pháp: NOW()

- Hàm này không tồn tại các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU.

1. Hàm VLOOKUP:

- đưa ra một quý hiếm khác vào một hàng bằng phương pháp so sánh nó với những giá trị vào cột trước tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp:

- VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- các tham số:

- Lookup Value: giá trị yêu cầu đem ra đối chiếu để tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này cần là tham chiếu xuất xắc đối.

- Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được quăng quật qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh nên được thu xếp tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn có nhu cầu lấy trong phép so sánh.

- Range lookup: là 1 trong những giá trị luận lý để chỉ định và hướng dẫn cho hàm VLOOKUP tìm giá bán trị đúng mực hoặc tìm giá trị gần đúng. + trường hợp Range lookup là TRUE hoặc quăng quật qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu cực hiếm Lookup value nhỏ dại hơn giá bán trị nhỏ nhất vào cột trước tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- search một giá trị bằng giá trị làm việc ô F11 trong cột sản phẩm công nghệ nhất, với lấy giá bán trị khớp ứng ở cột sản phẩm 2.

2. Hàm HLOOKUP:

- search kiếm tương tự như như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với những giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- những tham số tương tự như hàm VLOOKUP.

3. Hàm INDEX:

- Trả về một giá trị hay một tham chiếu mang đến một cực hiếm trong phạm vi bảng tốt vùng dữ liệu.

- Cú pháp:

- INDEX(Array,Row_num,Col_num)

- những tham số:

- Array: là một vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến.

- giả dụ Array chỉ chứa một hàng và một cột, thông số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý.

- nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì có một Row_num hoặc Col_num được sử dụng.

- Row_num: chọn lựa hàng trong Array. Nếu như Row_num được làm lơ thì Col_num là bắt buộc.

- Col_num: chọn lựa cột trong Array. Trường hợp Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc.