File excel bị lỗi read only

     
Excel cho dailykhmerpost.com 365 dành mang lại máy Mac Excel 2021 for Mac Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn for Mac Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Note: If your workbook is shared, anyone who has Write privileges can clear the read-only status. For stronger protection, require a password khổng lồ save changes.

Bạn đang xem: File excel bị lỗi read only


Open the Finder và select the workbook you want to lớn protect.

On the File menu , click Get Info.

On the General pane, select the Locked check box.

Clear the read-only status of a workbook


Note: You must be the owner of the tệp tin or have Write privileges in order khổng lồ clear read-only status.


Open the Finder and select the workbook you want to lớn protect.

On the File menu , click Get Info.

On the General pane, clear the Locked kiểm tra box.

Xem thêm:


Note: If your workbook is shared, anyone who has Write privileges can clear the read-only status. For stronger protection, require a password to save changes.


Open the Finder and select the workbook you want khổng lồ protect.

On the Action pop-up thực đơn , click Get Info.

On the General pane, select the Locked check box.

Clear the read-only status of a workbook


Note: You must be the owner of the file, or have Write privileges, in order to lớn clear read-only status.


Open the Finder và select the workbook you no longer want to lớn be read-only.

On the Action pop-up thực đơn , click Get Info.

On the General pane, clear the Locked check box.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)