Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn

     
1 Chu vi hình tròn1.2 tình dục với Pi1.4 Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ hay độ dài con đường tròn là con đường biên giới hạn của hình tròn. Phương pháp của chu vi hình trụ là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.


Công thức

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài giải:

Chu vi hình trụ tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta bao gồm OA, OB thứu tự là đường kính của hình tròn trụ tâm M và hình trụ tâm N. Trong đó OA=OB= 9(cm)