Chỉ huy trưởng tiếng anh

     

Để phục vụ việc học xuất sắc tiếng Anh nghành xây dựng cho người đi làm, dailykhmerpost.com xin share bộ trường đoản cú điển giờ đồng hồ anh siêng ngành phát hành về tên thường gọi chức danh công việc trong lĩnh vực xây dựng. Các bạn cùng xem thêm nhé.

Bạn sẽ xem: Ban chỉ huy công trường tiếng anh là gì

*

People on site: tín đồ ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: thứ thi công

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: nhà nhà, nhà đầu tư

Contracting officer: Viên chức thống trị hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức làm chủ hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: support

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách thiết kế sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh bình yên lao hễ và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: đội trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kiến tạo dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cung cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự toán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phân phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học việc

Laborer: Lao động phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: nhà thầu

Main contractor: công ty thầu chính

Sub-contractor: nhà thầu phụ

*

khóa huấn luyện tiếng Anh dành cho nhà quản lý – VIP 1:1

dailykhmerpost.com là tổ chức triển khai chuyên sâu huấn luyện tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho duy...