Các dạng so sánh đặc biệt trong tiếng anh

     

So sánh trong tiếng Anh là một trong những phần ngữ pháp được thực hiện rất phổ cập trong giao tiếp tương tự như trong văn viết tiếng Anh nhằm mục đích nhấn khỏe khoắn sự vật vụ việc được nói tới và tạo điểm khác biệt cho sự thiết bị được nói tới. Dưới đây là 5 công thức so sánh thường được áp dụng trong


I. SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Kết cấu so sánh ngang bằng

Cấu trúc thực hiện là as .... As:

(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Ex:

Water is as cold as ice.Is the tiệc nhỏ as fun as he expected?Mary is not as charming as she thought.

Bạn đang xem: Các dạng so sánh đặc biệt trong tiếng anh

Trong câu bao phủ định hoàn toàn có thể dùng “so” vắt cho “as”

Ex:

Your cát is not as/so pretty as mine.she can’t draw as/ so beautifully as her.Với cách so sánh cân nhau cũng hoàn toàn có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex:

The black book is as expensive as the trắng one = The đen book is the same price as the white one.English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese

Lưu ý:

Dùng “the same as” chứ ko dùng “the same like”.

Ex:

How old are you? – I am the same age as Lana.

Less … than = not as/ so … as

Ex:

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.This sofa is less comfortable than that one. = This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as,..

Ex:

Hana types twice as fast as me.His book costs three times as much as mine.

=> ví như là tủ định, as đồ vật nhất có thể thay bằng so. Sau as phải là 1 trong đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là 1 trong tân ngữ.

Danh trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể được dùng làm so sánh trong trường đúng theo này, nhưng đề nghị nhớ trước khi so sánh phải bảo vệ rằng danh từ đó nên có những tính từ bỏ tương đương.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My School is as high as his.My School is the same height as his.The same...as >

*

2. Bài xích tập thực hành.

Điền trường đoản cú vào khu vực trống

Henry is rich. He is richer ­­­­­_____ Arthur. But he isn"t as rich as Joe

I know __ many people __ you do

I"m sorry I"m late. I got here ___ fast ___ I could

There"re plenty of foods, so eat __ much __ you like

Let"s walk. It"s __ quick __ taking the bus

Can you send me the money __ soon __ possible, please?

II. SO SÁNH HƠN KÉM

1. Cấu trúc câu so sánh hơn

a. Biện pháp sử dụng:

Sử dụng để so sánh giữa 02 người, sự vật, sự việc, hiện tượng.

Với loại so sánh này ta sẽ chia ra làm 02 loại:

Với tính trường đoản cú ngắn (có 01 vần)Với tính từ nhiều năm (có 02 vần trở lên)

b. Cấu trúc so sánh rộng trong giờ Anh:Tính từ ngắn (Short Adj):

Với trường đúng theo này ta chỉ việc thêm đuôi “er” vào sau cùng tính tự hoặc phó trường đoản cú ngắn.

S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun

Lưu ý: Với tính từ có âm tận thuộc là “y” thì đề xuất đổi thành “i” thêm “er” và nó bị coi là tính trường đoản cú ngắn.

Ex:

pretty => prettierhappy => happier

Trong trường vừa lòng tính từ ngắn có một nguyên âm kẹp giữa 02 phụ âm tận thuộc thì phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh thay đổi cách đọc.

Tính từ nhiều năm (Long Adj):

Trong trường vừa lòng tính từ cùng phó từ lâu năm (02 âm ngày tiết trở lên) ta thêm more/less.

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Ex:

He is taller than his father.She speak English more fluently than her friend.

Lưu ý:

Sau “than” buộc phải là đại tự nhân xưng chủ ngữ, không hẳn là tân ngữ

S + V +adj/adv + more/less + adj/adv + than + noun/ pronoun

Khi đối chiếu một vật hoặc một tín đồ với tất từ đầu đến chân hoặc vật sót lại thì ta đề xuất thêm “else” sau anything/anybody.

Ex: She is smarter than anybody else in the class.

Để nhấn mạnh vấn đề thêm ta có thể thêm much/far trước tính trường đoản cú của câu.

Ex: She speaks English much more rapidly than she does Spanish.

Ở mệnh đề quan tiền hệ, nhà ngữ sau “than“/”as” rất có thể bỏ được nếu 2 nhà ngữ trùng nhau.Các tân ngữ tất cả thể bị loại bỏ sau các động từ sống mệnh đề sau “than” với “as

Lưu ý: chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cấu trúc not as...as bằng not so...as để bảo rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), cơ mà KHÔNG thay as...as bằng so...as.

c. Lấy ví dụ thực hành

Henry isn"t ___ rich ___ Joe

Jack isn"t ___ old ­___ he looks

The city centre wasn"t ___ crowded this morning ___ it usually is

Jim didn"t vì ___ well in his examination ___ he had thought

Is the weather better today?" "Yes, it"s not ___ cold

d. Cách hình thành so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

Để ra đời cấp đối chiếu hơn với các tính từ và trạng từ bỏ ta làm cho như sau:

Thêm đuôi -er cho các tính từ bỏ ngắn (thường về tối đa là hai âm tiết).

Cheap à Cheaper

Hard à harder

Các tính từ hay trạng từ bỏ tận thuộc bằng -y thì đổi y thành i trước khi thêm -er.

Easy -> easier

Pretty -> prettier

Thêm more trước tính từ bỏ hoặc trạng từ bỏ với các tính từ tuyệt trạng tự dài, như:

More expensive

More comfortable

More serious

Đối với những trạng từ xong bằng -ly dù ngắn hay dài ta cũng dùng more để thành lập cấp so sánh hơn, riêng early viết thành earlier.

Ex:

This box is too small. I need a larger size.

He got up early yesterday morning. He gets up later this morning.

Can you speak more slowly, please?

Người ta cũng thường xuyên nói more often chứ ko phải oftener.

I play tennis more often now

2. Một số cấu tạo so sánh không phần đông khác

A. Cấu tạo so sánh kém

 S + not so/ not as + adj + as + ……

Ex:

Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.

- vào loại so sánh này bạn ta chia làm hai dạng: tính từ với phó từ bỏ ngắn (đọc lên chỉ bao gồm một vần). Tính từ cùng phó từ dài (2 vần trở lên).

+ Đối với tính từ cùng phó từ bỏ ngắn chỉ việc cộng đuôi er.

+ Đối cùng với tính từ ngắn chỉ tất cả một nguyên âm kẹp thân hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối nhằm tránh thay đổi cách đọc.

+ Đối cùng với tính từ bỏ tận thuộc là y, dù cho có 2 vần vẫn bị xem là tính trường đoản cú ngắn và đề xuất đổi thànhY-IER (happy -> happier; dry -> drier; pretty -> prettier).

+ trường hợp quánh biệt: strong & stronger; friendly và friendlier than/ more friendly than.

+ Đối cùng với tính từ cùng phó từ dài bắt buộc dùng more/less.

B. Cấu tạo so sánh cần sử dụng than

Sau THAN cần là đại tự nhân xưng công ty ngữ, không được là tân ngữ.

Công thức:

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi so sánh một người/ một thiết bị với tất cả những fan hoặc thứ khác cần thêm elsesau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

C. Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mineHe speaks English much more rapidly than he does Spanish.D. So sánh danh từ đếm được cùng không đếm được

Danh tự cũng hoàn toàn có thể dùng nhằm so sánh trong các trường vừa lòng không đều, tuy thế trước khi đối chiếu phải xác minh xem chính là danh tự đếm được hay là không đếm được, vày đằng trước chúng có một số định ngữ sử dụng với 2 một số loại danh từ đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father.February has fewer day than March.Their jobs allow them less freedom than ours does.

Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as với than của các mệnh đề so sánh hoàn toàn có thể loại quăng quật chủ ngữ ví như nó trùng phù hợp với chủ ngữ vật dụng nhất, nhất là khi động từ sau than cùng as sống dạng bị động. Từ bây giờ than cùng as còn tồn tại thêm tác dụng của một đại từ quan lại hệ cố thế.

Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).Anne is going to join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

Hoặc những tân ngữ cũng có thể có thể bị nockout bỏ sau những động từ ở mệnh đề sau THAN cùng AS:

Don’t chiến bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to lớn him).

3. Kết cấu với tính trường đoản cú ngắn với tính từ nhiều năm trong đối chiếu không bằng

Cấu trúc để phân biệt được xem từ ngắn với tính trường đoản cú dài:

Tính trường đoản cú ngắn:Là tính từ có một âm huyết ( Ex: clean, nice, hot, cool… )Là tính từ bao gồm 2 âm tiết có tận thuộc là: -y ( happy, lucky), -et ( trừ quiet, polite ), -le (simple, gentle), -ow ( narrow ), – er ( clever )Cách thêm đuôi ”er” trong cấu trúc so sánh hơn:

+ thường xuyên thì họ chỉ phải thêm đuôi ”er” sau tính từ kia trong câu.

+ nếu tính trường đoản cú ngắn có một nguyên âm kẹp thân 2 phụ âm, ta buộc phải nhân song phụ âm cuối sau đó thêm đuôi ”er”.

+ Tận cùng của tính từ là ”y” thì đề nghị chuyển tự y => ier trong cấu trúc câu đối chiếu hơn.

Xem thêm: Phim Hài Đại Gia Chân Đất 2013, Hãng Phim Bình Minh

Tính tự dài:Tính từ gồm 2 âm huyết trở lên, trừ trường hợp đã nêu vào tính trường đoản cú ngắn ( Ex: normal, interesting … )Tính từ có tận cùng là -ly (Ex: slowly, quickly, dangerously…)Tính từ hai âm tiết đuôi -ing, -ed, –full, -less (Ex: carefull–careless, boring–bored )Cách cần sử dụng của tính từ nhiều năm trong câu so sánh hơn: họ chỉ phải thêm ”more” vào trước tính từ bỏ dài.Trường hợp đặc biệt quan trọng – các từ so sánh bất quy tắc:

Tính từ bỏ => Dạng so sánh hơn

1. Good/well => better

2. Many/much => more

3. Far => farther

4. Litter => less

5. Bad/badly => worse

4. Bài xích tập áp dụng

Bài 1: Lựa chọn giải đáp đúng:

1. My house is ……. Hers.

A. Cheap thanB. CheaperC. More cheap thanD. Cheaper than

2. Tom is ……. Than David.

A. HandsomeB. The more handsomeC. More handsomeD. The most handsome

3. My new sofa is ……. Than the old one.

A. More comfortableB. ComfortablyC. More comfortablerD. Comfortable

4. This road is ……. Than that road.

A. NarrowerB. NarrowC. The most narrowD. More narrower

5. It is ……. In the thành phố than it is in the country.

A. NoisilyB. More noisierC. NoisierD. Noisy

6. The English demo was ……. Than I thought it would be.

A. The easierB. More easyC. EasiestD. Easier

7. English is thought lớn be ……. Than Math.

A. HarderB. The more hardC. HardestD. The hardest

8. Her office is ……. Away than mine.

A. FatherB . More farC. FartherD. Farer

9. A boat is ……. Than a plane.

A. SlowerB. SlowestC. More slowD. More slower

10. My sister dances ……….. Than me.

A. GooderB. WellerC. BetterD. More goodBài tập 2: Điền từ bỏ vào nơi trống:

1. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

2. It is strange but often a coke is(expensive)………….than a beer.

3. My house is(big)………….than yours.

4. No mountain in the world is ( high )…… than Mount Everest

5. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

6. Well, the place looks (clean) …………………….now

7. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one.

8. A holiday by the sea is(good)………….than a holiday in the mountains.

9. This flower is(beautiful)………….than that one.

Đáp án:

Bài 1:

1. D

2. C

3. A

4. C

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. A

Bài 2:

1. More quickly

2. Higher

3. Bigger

4. More sweetly

5. Longer

6. Cleaner

7. More expensive

8. Better

9. More beautiful

III. SO SÁNH HỢP LÍ VÀ SO SÁNH ĐẶC BIỆT

1. So sánh hợp lý

A. Khái niệm:

Khi so sánh hợp lí buộc phải nhớ: những mục dùng để làm so sánh phải tương tự nhau như người-người, vật-vật. Vì vậy mục so sánh phải chăng sẽ là: download cách

B. Phương pháp dùng

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh những bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of mang lại danh trường đoản cú số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho các danh trường đoản cú số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này đối chiếu duties với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)

2. So sánh đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthestlittle less leastmuch more mostmany more mostgood better bestwellbad worse worstbadlyLưu ý: farther : dùng cho khoảng chừng cáchfurther : dùng cho tin tức hoặc một số trong những trường hợp trừu tượng khácThe distance from your house to lớn school is farther than that of mine.If you want more/further information, please hotline to the agent.Next year he will come to lớn the U.S for his further (= more) education

IV. SO SÁNH ĐA BỘI VÀ SO SÁNH KÉP

1. So sánh đa bội

Khái niệm:

So sánh nhiều bội tương đương các cấu trúc dạng vội vàng đôi, gấp ba trong giờ Việt. Ở dạng đối chiếu này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ bỏ là đếm được hay là không đếm được.

Ex:

This encyclopedy costs twice as much as the other one.Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp văn minh ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ bạn ta hay được sử dụng so sánh rộng kém vội vàng 3 lần trở lên, nhưng so với gấp 2 hoặc 1/2 thì rất tinh giảm sử dụng.

Các từ đối chiếu kiểu twice that many/twice that much = gấp hai ngần ấy... Chỉ được sử dụng trong khẩu ngữ tiếp xúc giữa mọi tín đồ với nhau cùng không được dùng để làm viết.

Ex: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

Cấu trúc:

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ex:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được sử dụng trong văn viết.

Ex:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép

Cấu trúc 1: 

the comparative + S + V…, the comparative + S + V…

Nếu chỉ một vế bao gồm Adj/Adv so sánh thì vế còn lại hoàn toàn có thể dùng The more

Ex:

The more you learn, the more you know.The sooner you start, the earlier you arrive. Cấu trúc 2:

the more + S + V, the comparative + S + V

Sau The more ở vế sản phẩm công nghệ nhất rất có thể có that hoặc không.

The more (that) you study, the smarter you will become.The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong trường đúng theo nếu cả nhì vế đều sở hữu thành ngữ it is thì vứt chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc nếu như cả nhị vế số đông là khổng lồ be thì quăng quật đi

The closer lớn one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng giỏi hơn), all the more (càng... Hơn), not... Any the more... (chẳng... Hơn... Tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng để nhấn cực kỳ mạnh cho các tính từ hoặc phó trường đoản cú được rước ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được sử dụng với các tính tự trừu tượng:

Ex:

The more you study, the smarter you will become.The more exercises you do, the better you understand the lesson.Cấu trúc 3: 

Khi so sánh với 1 tính từ

S + V + adj + er + và + adj + er

S + V + more và more + adj

Ex: The weather gets colder & colder.

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... Càng...Các Adj/Adv so sánh phải đứng làm việc đầu câu, trước bọn chúng phải tất cả The

V. SO SÁNH BẬC NHẤT

1. Khái niệm:

Được định nghĩa là cách để so sánh 1 đồ gia dụng với toàn bộ các vật dụng khác, so sánh này thường được sử dụng khi so sánh 3 tín đồ hoặc 3 đồ gia dụng trở lên với những cấu tạo như sau:

2. Cấu trúc

Tính tự ngắn (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

Thêm đuôi “est” sinh sống sau tính từ và phó từ trong câu.

Tính từ dài (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

Thêm most hoặc least trước tính từ so sánh.

Lưu ý:

Dùng giới từ “in” cùng với danh từ bỏ số ít.Sử dựng giới từ “of” với danh trường đoản cú số nhiều.Thành ngữ: One of the + so sánh nhất + noun => noun là số nhiều, đụng từ chia ở số ít.Một số tính từ tuyệt đối hoàn hảo không được dùng đối chiếu hơn nhất: Unique, extreme, perfect, top, prime, primary, absolute, supreme.

Ex:

She is the most beautiful girl I have ever seen.This is the longest river in the world.

Ngoài 3 kết cấu so sánh chính trên, Boston English sẽ giới thiệu với các bạn thêm một vài loại so sánh trong tiếng Anh nữa: đối chiếu kém và đối chiếu kép, đối chiếu bội.

3. Một vài nguyên tắc đối chiếu hơn nhất

a. Câu đối chiếu với tính trường đoản cú ngắn theo nguyên tắc

Dưới đây là bảng thêm er cùng est lúc sử dụng đối chiếu hơn nhất.

Thêm er/ est

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ xong xuôi bởi 1 phụ âm hoặc e

Tall

Large

Taller

Larger

The tallest

The largest

Tính từ xong với 1 nguyên âm + 1 phụ âm

Big

Sad

Bigger

Sadder

The biggest

The saddest

Tính từ xong bởi y

Happy

Tidy

Happier

Tidier

The happiest

The tidiest

b. Câu so sánh với tính từ và trạng từ bỏ ngắn không áp theo nguyên tắc

Với một trong những tính từ, trạng từ quan trọng đặc biệt sau, chúng không tuân theo nguyên tắc chung của các tính từ, trạng trường đoản cú khác bạn phải ghi nhớ.

Tính từ

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Well

Better

The best

Bad

Badly

Worse

The worst

Far

Farther/ further

The farthest/ the furthest

Much/ many

More

The most

Little

Less

The least

Old

Older/ elder

The oldest/ the eldest

Phần nâng cao:

So sánh hơn

So sánh nhất

So sánh rộng được dấn mạnh bằng phương pháp thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.

The xanh house is much larger than the green one.

The xanh house is far larger than the green one.

(Ngôi bên xanh da trời to hơn nhiều so với căn nhà xanh lá.)

So sánh nhất rất có thể được bửa nghĩa bằng “by far”.

He is the greatest by far.

(Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi bạn nhiều.)

4. Lấy ví dụ như thực hành

Let"s go by car. It"s much ________ (cheap)

Don"t go by train. It"s (a lot) __________ expensive

Could you speak a bit more ­­­­­­­­­_________(slow)

Một số những tính từ hoặc phó từ có tính hoàn hảo thì cấm dùng so sánh bậc nhất, tiêu giảm dùng so sánh hơn kém, nếu cần dùng thì vứt more.