Bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án chi tiết

     

Các em còn nhớ trong bài học trước cô đã chia sẻ tới các em toàn thể về kiến thức và kỹ năng của thì vượt khứ đối chọi phải không nào?

Để học lại loài kiến thức định hướng của thì hiện tại đơn chúng ta hãy xem =>> Thì thừa khứ đối kháng (Past Simple) - cục bộ kiến thức về thì thừa khứ 1-1 cần biết. Các bạn nào nắm rõ kiến thức kim chỉ nan rồi thì giờ đang là thời gian để luyện tập một số bài tập thì thừa khứ đơn nâng cấp có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án chi tiết

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì quá khứ 1-1 để xong câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter khổng lồ kill Snow trắng but he couldn’t bởi it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs & took care of them & they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) 9.............herself into a witch & (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Khổng lồ the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải mê say đáp án: Đoạn văn biểu đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứ và đã kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án ngơi nghỉ thì lúc này đơn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác biệt giữa Evil cùng Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, bài toán xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): cô bé hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi trong tương lai = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc đa số gì Laure nói đến một ngày thao tác điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock và have a big breakfast. I walk lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock & I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vì chưng yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get to lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân tách động từ trong ngoặc mang lại đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The các buổi tiệc nhỏ early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The hotel wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time khổng lồ phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: ngừng đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins khổng lồ find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets lớn make them." 

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 

7. My client và I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 và (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Các Bước Làm Lý Lịch Tư Pháp Online, Hướng Dẫn Làm Lý Lịch Tư Pháp Online

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 17. Angela ______ khổng lồ the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan & Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, phân chia động từ sinh hoạt thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: áp dụng từ trong ngoặc mang đến đúng thì và hãy trả lời những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, nam (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, & then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái mạnh (eat)............ A bowl of noodles & (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, và (go)............ Khổng lồ his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) khổng lồ his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him khổng lồ the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back home at 9. 30. Phái nam (go)................... To bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái nam get up? ..............................................................................

3. What did he bởi vì after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

6. What time did phái mạnh go khổng lồ bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked to lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got home

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went khổng lồ the restaurant with a client.We drove around the parking lot for đôi mươi mins to lớn find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets lớn make them."The waitress told us lớn come back in two hours.My client và I slowly walked back lớn the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.